CNC APKANT

NC Apkantın Endüstrideki Yeri ve Önemi
Gelişen teknolojiyle birlikte bilgisayarın makineler üzerindeki kontrolü hızla
artmaktadır. Apkant tezgâhlarında yapılan işlerin daha kaliteli, daha hızlı ve daha kolay bir
şekilde yapılabilmesi, üretimin kalitesini ve rekabet gücünü arttırmaktadır. Bu da apkant
bükme makinesinin bilgisayar kontrollü olmasıyla mümkündür.

CNC APKANT
CNC Apkant presler kaliteli hammadde kullanılarak ağır çalışma şartlarına müsait
tasarlanıp üretilmektedir. En son teknolojinin kullanıldığı CNC tezgahlarda işlenerek,
dünyada kabul görmüş parçalar ile donatılarak kullanıcıya kolay ve modüler çözümler
sunmaktadır. Apkant tezgahı ile bilgisayar entegrasyonu sonucu CNC apkantın üstünlükleri;

CNC Apkantın Çalışma Prensibi
CNC’de bükülecek parçaların açınımı, arka dayama pozisyonları, bükme sıraları,
bükme açıları için gerekli strok ve kalıplar ile bükülecek parçanın uyumluluğu, malzeme
bilgileri tanımlanmak şartı ile kontrol ünitesi tarafından otomatik olarak yapılır. Ayrıca
büküm esnasında herhangi bir çarpma olup olmadığı ve kontrol ünitesinin tipine göre
bükümleri üçboyutlu olarak izleyebilme imkânı da vardır.
CNC apkantlar; programlama, programları hafızada saklayabilme, istenildiğinde
tekrar geri çağırabilme, çalışma hızlarını değiştirebilme, alt ve üst kalıp tanımlama ve
saklama, tezgaha ağ bağlantısı ile bilgisayardan veya disket ile üzerinden program transferi
yapabilme gibi birçok kolaylaştırıcı özelliklere sahiptir.

CNC Apkant Presin Çalışma Sistemi ve Yardımcı Elemanlar
Üst çene yukarıda iken kendi ağırlığının etkisi ile aşağı iner. Bu arada silindir
içerisinde vakum oluşur. Yağ deposundan silindirlere yağ dolar. Daha sonra elektrikli motor
tahrikli pompa silindirlere basınçlı yağ basar ortaya çıkan kuvvet ile kalıplar arasındaki sac
bükülür. Üst çenenin aşağıya iniş mesafesi CNC üniteden kontrol edilir. Bükme işlemi
tamamlandıktan sonra hidrolik sistemdeki yön kontrol vanasının yön değiştirmesi ile basınçlı
yağ silindirlerin alt hattına gönderilir. Pistonlarla birlikte üst çene yukarıya çıkar.

Üst ve Alt Kalıplar
Sacın büküldüğü elemanlardır. İsteğe bağlı olarak değişik şekil ve konumlarda
olabilirler. İşlevine uygun olarak aşınmaya dayanıklı malzemelerden yapılırlar. İsteğe bağlı
olarak parçalı imal edilebilirler.

CNC apkantta kullanılan parçalı üst ve alt kalıplar
Arka Dayama Sistemi
Arka dayama bükülecek sacın istenen ölçüde bükülmesini sağlar. CNC üniteden
kontrol edilir.
Ayaklı Kumanda
Makinede büküm yaparken makinenin uzaktan kumandasını sağlar. Üzerinde
genellikle üç adet elemanı vardır. Bunlar;
• Tehlike düğmesi : Acil durumlarda kullanılır.
• Sağ pedal : Üst çenenin aşağıya inmesini sağlar.
• Sol pedal : Üst çenenin yukarı çıkmasını sağlar.
CNC apkant tezgahlarının şematik olarak görünümü ve programlanabilir kısımları
gelişen imalat teknolojisine paralel olarak gelişmektedir.
CNC Apkantta Kontrol Paneli ve Bilgi Girişi
CNC apkantla iletişimi sağlamak için kullandığımız araç o makinenin kontrol
panelidir. Kontrol panelinden makineye komutlar vererek iletişimi sağlarız. Tıpkı
bilgisayarlarda olduğu gibi makineye hangi komutu verirsek onu yapar. Bu nedenle CNC
apkantla çalışırken neyi nasıl yapacağımızı ve işlem sırasını çok iyi bilmemiz gerekir.

CNC apkantlarda çeşitli kontrol panelleri kullanılmakta ve bu kontrol panelleri
makinelerin özelliklerine göre ve makineyi imal eden şirketlerin kullandıkları yazılımlara
göre değişmektedir.
CNC apkantların ortak bir veri girişi vardır. Bu nedenle makine hangi marka olursa
olsun bu modülde bu ortak makine veri giriş prensipleri üzerinden gideceğiz.
Kontrol paneline girilen bilgiler bir dosyada tutulur. Hangi işi yapıyorsak her işin bir
dosyası olmak durumundadır. Bu dosya içerisinde bükülecek parça bilgileri, iş için gerekli
kalıp bilgileri ve diğer parametreler bulunmalıdır.
CNC apkanta girilmesi gerekli veriler;
1- Dosya adı
2- Kalıp bilgileri
3- Bükülecek malzeme cinsi
4- Bükülecek malzeme kalınlığı
5- Parça adedi
6- Diğer özel parametreler, şeklinde sıralanır.
7- Büküm satırına girilen veriler
a. Büküm ölçüsü
b. Büküm açısı
c. Büküm hızı
d. Aynı büküm ölçüsünden varsa sayısı
e. Diğer
Dosya Adı
Dosya adı verirken iş parçasının diğer iş parçaları ile karışmayacak şekilde bir
dosyalama yoluna gidilmelidir. Dosya adında harf veya rakam ya da her ikisi birden
kullanılabilir. Önerimiz, harf (küçük veya BÜYÜK) ve rakamlardan oluşan dosya isimleri
kullanmaktır.
Örneğin; KUTU, kutu, Kutu, 10, Kutu10, 10 Kutu, Kutu-1 vb.
Kalıp Bilgileri
CNC apkantta iş parçalarının bükülmesinde iş parçasının özelliklerine göre farklı
kalıplar kullanılmaktadır. Kalıplar üzerlerinde bulunan numaralara göre anılırlar. Bu kalıp
numarası o kalıpla ilgili tüm bilgileri içeren dosyanın ismidir. Standart ve özel kalıp
numaralarının bir kısmı makinenin hafızasında mevcuttur. Fakat özel bir kalıp makineye
tanıtmamız gerekiyorsa o kalıp için gerekli parametreleri makineye girmemiz gerekir.
Yukarda da belirttiğimiz gibi CNC apkantlarda kullanılan kalıplar belirli numaralarla
dosyalanmışlardır. Kalıplar üzerinde o kalıp için gerekli bilgiler mevcuttur. Bunlar;
Üst Kalıp İçin
• Numarası
• Yarıçap
• Yüksekliği (mm)
• Emniyetli çalışma tonajı (m/ton)
• Açısı
Üst kalıbın şematik görünümü
Üst bükme kalıbının ölçüleri
Alt Kalıp İçin
• Numarası
• Yüksekliği
• Ağız genişliği
• Emniyetli çalışma tonajı (m/ton)
• Açısı

Alt bükme kalıbının ölçüleri
Bu bilgiler, kontrol panelinde bulunan kalıp bilgileri kısmında yeni kalıp tanıtımı
kısmından kalıp numarası yazılarak dosyası oluşturulur ve kalıp üzerindeki diğer bilgiler
girilerek kalıp dosyası oluşturulmuş olur.

Bükme kalıp bilgilerinin bulunduğu kalıp kataloglarından da kalıpla ilgili verilere
ulaşılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken kalıp bilgilerinin doğru ve hatasız girilmesidir.

Bükülecek Malzeme Cinsi
Malzeme bilgisi CNC apkantta girilmesi gerekli bilgilerden biridir. Makine
bilgisayarının uygulanacak basıncı, uzama hesabı, kalıp uygunluğu vb işlemleri
hesaplayabilmesi için malzeme cinsinin mutlaka girilmesi gerekir.
Malzeme cinsleri makine bilgisayarının hafızasında mevcuttur. Malzeme bilgilerini
kontrol panelinden büküm dosyasını oluştururken karşımıza seçenek olarak çıkacaktır.
Bükeceğimiz malzemenin cinsine göre listeden seçim yapılır.
Bükülecek malzeme, bükümde kullanılacak kalıpların açılarının uygunluğu için önemli
bir kriterdir. Sert bir malzeme (DKP, ANSI 304 vb) için kullanılacak üst ve alt kalıp açıları
880, yumuşak malzemeler (alüminyum, bakır) için 900 olmalıdır. Bu da yumuşak
malzemelerin esneme miktarı sert malzemelere göre daha az olduğundan ileri gelmektedir.
CNC kontrol ünitesine malzeme bilgisini girdiğimizde kalıp uyumluluğu, bükmek için
gerekli güç vb hesaplamalar için gereklidir.

Bükülecek Malzeme Kalınlığı
Malzeme kalınlığı, malzeme bilgisi gibi önemli verilerden biridir. Malzeme
kalınlığının girilmesiyle bilgisayar, kalıpların uygunluğunu, makinenin malzemeye
uygulayacağı basınç gibi hesapları yaparak uygunluğunu ve hataları bize bildirmesinde rol
oynar.

Büküm Ölçüleri
Bükülecek malzeme ölçülerini girmeden önce büküm yapacağımız parçanın büküm
sırasını, büküm ölçülerini, dayama pozisyonlarını gibi gerekli bilgileri önceden tespit
etmeliyiz.
CNC apkantın diğer apkantlardan üstün kılan özelliklerinden biri birden fazla farklı
ölçüdeki bükümleri art arda yapabilmemizdir.

CNC apkantta büküm yapılacak parçanın büküm ölçülerinin tamamı kontrol paneline
girilerek birden fazla büküm art arda yapılabilir (Tablo 1.1) .

CNC APKANTTA BÜKÜM YAPMAK
Bükülecek iş parçasının programının yapılan programlar kısmından, programının adını
bularak o program çağırılır. Programı aktif hale getirmeden önce aşağıdaki işlemleri
yapmalıyız.
-Programın adı
-Kalıp numaraları
-Sac kalınlığı
-Malzeme cinsi
-Bükülecek parça sayısı
-Parça resmine bakarak büküm ölçüleri
-Diğer özel parametreler varsa kontrol edilmelidir.
Yapılan büküm programın kontrolünü yaptıktan sonra büküm yapacağımız parçalar da
hazırsa büküm işlemine geçebiliriz.
İş parçasının ilk büküme başlanacak kısmından itibaren tamamını makineye herhangi
bir ayar yapmadan sırasıyla bükebiliriz. Büküm yaparken özellikle dikkatimizi yaptığımız işe
vermeliyiz.

CNC Apkantta Çalışırken Dikkat Edilecek Hususlar
İş parçasını makinenin her iki tarafına eşit uzaklıkta gelecek şekilde (ortalı)
bükme işlemini yapınız.

İş parçasının ortalı şekilde bükülmesi
İş parçasını makinenin arka dayamasına dayandığına dikkat ediniz. Aksi
taktirde istenen ölçüde büküm elde edemezsiniz.
İş parçasının ara dayamaya dayanması
Özellikle kısa kalan iş parçasını elimizle bükerken baş parmağımızı
kullanmalıyız.
İş parçasının ortalı şekilde bükülmesi
Bükme işlemini yaparken özellikle büyük parçalarda bükme hızı düşük tutmalı
ve iş parçasının bükülürken üzerimize çarpmamasına dikkat etmeliyiz.
Makinenin alt ve üst kalıp arasından elinizi uzatarak anahtar ya da herhangi bir
malzeme almayınız. Almanız gereken bir alet ya da parça varsa makine etrafını
dolaşarak alınız.

GULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları Öneriler
-Bükülecek iş parçasının programını
kontrol panelinden bulunuz.
-Programı aktif hale getirerek
makinenin motorunu açınız.
-Bükülecek sacı arka dayamaya
dayanacak şekilde apkant kalıbına
yerleştiriniz.
-Programda belirlenen sıra dahilinde ilk
bükümü yapınız.
-Yapılan bükümün ölçülerini ve büküm
açısını kontrol ediniz.

 

Abkant Pres Nasıl Çalışır ?

Belli bir alt ve üst kalıp aracılığıyla alt kalıbın bağlı olduğu alt bloğun üzerine hidrolik pistonlar ile kızaklar üzerinde hareket eden ve ana gövdeye bağlı olan üst kalıbın bağlı olduğu üst bloğun belli bir tonaj ile belli bir uzunluğa ve kalınlığa sahip olan sac levhayı çeşitli formlarda bükme işlevi gerçekleştiren makinadır. Üst blok 1 ila 15 mm / sn arasında değişen bir hızda çalışır.

Mekanik , pnömatik, hidrolik ve elektrikli servo mekanizmalar ile kuvvet uygulayan çeşitli türleri vardır.  Günümüzde daha çok  CNC hidrolik presler kullanılmaktdır.

Son gelişmelerle, arka daya ile ilgili bilgisayar kontrolünün CNC kontrol panelinden daha detaylı kontrol edilmesi sağlanmıştır.. Arka dayama bükme işleminde proseslere göre  ileri geri ve ya aşağı yukarı hareket edebilir. Böylece bükülecek olan metal levha en doğru ve hassas bir şekilde istenilen şekilde konumlandırılabilir. Ayrıca dayama, karmaşık parçaları kolay bir şekilde ve seri işler için sürekli halde çalışması için programlanabilir. Yapılacak olan  bükme işlemi hareketler ve tonaj bilgileri CNC kontrol panelinden animasyon olarak görülebilir ve gerekli görüldüğü halde değiştirilebilir.

Abkant genellikle çok eksenli, bilgisayar kontrollü arka dayama içerir. Optik sensörler, operatörlere, bükme işlemi sırasında ayarlamalar yapmak için olanak verir. Bu sensörler bükme döngüsü süreci parametrelerini ayarlamak ile ilgili eğilme açısı hakkında gerçek zamanlı veri gönderebilirsiniz.

Abkant Presler çelik kaynak konstrüksiyon olarak, kullanıcının ergonomisi ve rahat çalışma standartları düşünülerek dizayn edilmiştir. Makinelerde yüksek kalitede kaynak birleşimi sağlamak amacı ile ve büküm sırasında seyimlerin minimize edilmesi için tüm gövdede St 44 A1 kalite malzemeler kullanılmaktadır.

Ağır konstrüksiyonlu rijit gövde, silindir bağlantı yüzeyleri, denge mili yatakları, kızaklar, üst gövde ve üst tabla bağlantı yüzeyleri ve de delme işlemleri, yüksek teknolojinin ürünleri olan CNC işleme merkezlerinde gerçekleştirilir.

Rijit gövde, kaliteli rulmanlarla desteklenmiş olan sağlam denge mili, özellikle hassas ve sürekli tekrarı sağlayabilmek içten stoper sistemi ile, maksimum performans, bükme hassasiyeti, tekrarlama hassasiyeti ve esneklik sağlar

Konvensiyonel tip Tandem Abkant Presleri, uzun profillerin yekpare olarak bükülmesini sağlar. Standart işler için dizayn edilebilir. Her iki makinenin birbirinden bağımsız çalışması ve yüksek performanslı hız talep edildiğinde CNC tipi Tandem Makinelerin kullanılması tavsiye edilir.

Abkant Pres ile neler yapılır ?

Alt ve üst bloğu arasına yerleştirilen sac malzemeyi istenilen biçimlerde eğme ve bükme işlemine tabi tutan makinalardır. Piyasada birçok metot çerçevesinde baskı kuvveti sağlama çeşitleri bulunmasına rağmen, günümüz teknolojisi ışığında üretilmiş olan modeli; CNC kontrol panelli hidrolik sistemle baskı uygulayan tipte olanlarıdır. Diğer tipte üretilen akbant presler genelde; mekanik, pnömatik veya servo düzenekli sistemlerle çalışmaktadır.

Son teknoloji ışığında üretilen akbant preslerde; arka dayama kontrolü CNC panele aktarılarak daha rantabl hale getirilmiştir.  CNC kontrol paneli vasıtası ile kumanda edilen arka dayama kısmı dört farklı yönde hareket kabiliyetine haizdir.   Bu sayede işleme tabi tutulacak olan sac levha; hem istenilen şekilde konumlandırılabilir, hem de en hassas ölçülerdeki üretimler bile rahatça gerçekleştirilebilir hal almıştır.      Uygulanacak baskının değeri gibi birçok işlem de CNC kontrol paneli vasıtası ile gerçekleştirilebilir durumdadır.

Akbant preslerde bulunan optik sensörlerden alınan gerçek zamanlı bilgiler sayesinde, bükme işlemine tabi tutulan saç levha hiçbir insan hatasına meyil vermeyecek şekilde imal edilir. Akbant operatörleri bu sensörlerden faydalanarak en kaliteli üretimi gerçekleştirebilir. Bükülen sac levhalarda en önemli kriter olan eğim açılarına kolay bir şekilde müdahale edilebilir.

Çalışma güvenliği ve maksimum operatör verimliliği ön planda tutularak imal edilen “akbant presler”, seyimlerin asgari düzeye indirilebilmesi amacı ile tüm gövdesinde St 44 A1 kalitesindeki malzemeler kullanılarak imal edilmiştir. Her türlü olumsuz koşul altında rijit özelliğini koruyan akbant preslerde hemen hemen tüm işlemler CNC kontrol paneli üzerinden sevk ve idare edilebilir.

Neden Akbant Pers Makinesi Almalıyım?

Globalleşen piyasa koşulları altında, rekabet etmenin sanat olduğu günümüz şartları, şekil verilmiş sac levhaları üretiminde kullanmak zorunda olan fabrika ve atölyeler için makine parkurunda bulunması gereken önemli unsurlardan biri akbant prestir.

Abkant Pres Ne Yapar ?

Sac malzemenin kullanıldığı hemen her sektörde mutlak suretle kullanılması gereken “akbant presler”, sac levhaları istenilen şekle getirmek için bükme işlemi uygulayan makinelerdir. Bir adet alt kalıp ve bu kalıba bağlı alt blok ile bir adet üst kalıp ve bu kalıba bağlı üst bloktan oluşan “akbant pres”; işlemeye uygun boyut ve ağırlıklardaki sac levhaları şekillendirmek için  kelimenin tam anlamı ile biçilmiş kaftandır.

Akbant preslerin en çok kullanılan modeli, gelişen teknoloji ışığında ortaya çıkan “CNC hidrolik akbant pres” olmasına rağmen; pnömatik, mekanik ve servo mekanizmalarla basınç uygulayan ve CNC kontrol paneli olmayan modelleri de vardır.

CNC kontrol panelli akbant preslerde; arka dayama olarak tabir edilen kısmın kontrolü daha da kolaylaştırılmıştır. Arka dayama; yerleştirilen sacın işlenme isteği doğrultusunda aşağıya, yukarıya, ileriye ve geriye hareket ettirilebilir. Bükülmek istenen sac malzemenin bu sayesinde en hassas ölçülerde üretilebilmesi mümkün hale gelmektedir. Yapılmak istenen tüm bükme işlemleri CNC kontrol panelindeki simülasyon programı üzerinde animasyonlar halinde oynatılabilir. Bu özellik sayesinde, yapılabilecek olası tüm yanlışlar daha sac işlenmeden program üzerinde görülebilmektedir.

Akbant presler üzerinde bulunan optik sensörlerin yardımı sayesinde bükme işlemindeki tüm safhalar anlık olarak görüntülenebilir. Bu sayede; üretim kalitesini ve üretim hassasiyetini doğrudan belirleyecek olan eğim açısı ile alakalı bilgi net olarak elde edilebilir. CNC kontrol paneli ve optik sensörleri ile kusursuz hale gelen akbant presler sayesinde, akbant operatörü tarafından yapılabilecek tüm hatalar nerede ise sıfır seviyesine indirilmektedir.

Akbant presler imal edilirken “en rahat çalışma ortamını hazırlama” düşüncesi ön planda tutulduğundan dolayı, kullanıcı ergonomisi merkezli ve yüksek verimli çalışma standartları çerçevesinde üretilmiştir.

İlgili sektörlerde bulunan fabrika ve atölyelerin; piyasadaki amansız rekabette bir adım önde olabilmesi için, işletmesine kazandırması gereken makinelerin başında “akbant presler” gelmektedir.

Abkant Pres ne işe yarar ?

Çeşitli materyallerin üretiminde (daha çok ağır sanayide) kullanılacak olan saç levhaları istenilen forma getirebilmek için bükme işlemi yapan “akbant pres”, günümüzde birçok atölye ve fabrikada kullanılmakadır.

Kuvvet uyguları bakımından pnömatik, hidrolik, mekanik ve elektro servo mekanizmalı olarak dört guruba ayrılan “akbant presler”, daha çok CNC kontrol panelli hidrolik olanları tercih edilir durumdadır. İlerleyen ve sürekli gelişen teknolojiden nasibini alan CNC kontrol panelli “akbant presler” sayesinde işlenecek olan saca uygulanması gereken kuvvet ayarlanmakta ve bükme işlemi gerçekleştirilmeden evvel simülatör programlar vasıtası ile işlenebilecek olası hataların önüne geçilebilmektedir. “Akbant pres” sayesinde bükülecek olan malzeme en hassa ölçülerde bile işlenebilir. Arka dayama olarak nitelendirilen bölüm; bükme işlemi gerçekleştirildiği sırada dört yöne hareket edebilir pozisyonda imal edilmiştir.

Akbant preslerin üzerinde bulunan optik sensörler sayesinde, “akbant operatörü” tarafından tüm işleme süreçleri anlık olarak takip edilebilir.

Akbant preslerin tamamı, yüksek mukavemet yapıda olmaları göz önüne alınarak çelik gövdeye sahiptir. Bu sayede “akbant operatörü” güvenli bir çalışma ortamında en sağlıklı sonucu elde edebilir. Akbant preslerdin gövde kısmının imalatında “St 44 A1 kalite” malzeme kullanılmıştır.

Ağır yapıda üretilmiş ve form değiştirmeye karşı korunmuş gövdeli ve CNC teknolojisi kullanan akbant preslerinde, denge mili yatakları, silindir bağlantı yüzeyleri, kızaklar, , delme işlemleri,  üst gövde ve üst tabla bağlantı yüzeyleri; CNC işleme merkezleri bünyesinde yapılır.

Mukavim ve form değiştirmeyen gövde; yüksek kalitede üretilen rulmanlarla desteklenmiş olan sağlam denge miline haizdir. Benzersiz özellikleri sayesinde bükme işlemlerini minimum hata ve maksimum performansta gerçekleştirir.

Sac bükme işlemlerinde rakiplerinin bir adım önüne geçerek, zorlu rekabet koşullarında talep toplamaya çalışan işletmelerin olmazsa olmazı olan akbant presler; iş gücü ve zamandan tasarruf gibi faydaları nedeni ile yatırım yapılan tutarı kısa zamanda amorti edebilmektedir.

Abkant Pres Nedir?

Bir alt kalıp ve bir üst kalıp vasıtası ile alt kalıbın bağlandığı alt blok üzerine hidrolik pistonlar yardımıyla kızaklar üstünde hareket gerçekleştiren, ana gövdeye ilişkili konumda olan üst kısımdaki kalıbın bağlı bulunduğu üst bloğun belirli bir ağırlık, belirli bir boy ve kalınlığa haiz sacı; çeşitli biçimlerde bükme işlemine tabi tutan makinedir.

Akbant Preslerin uyguladığı kuvvet, imal ediliş metotlarına göre hidrolik, pnömatik ve elektrikli servo düzeneklerden sağlanır. Üretimin her alanında var olan CNC teknolojisi, akbant perslerde de kullanılmaktadır.

Teknolojinin gelişmesi ile “CNC akbant pres” halini alan makinelerde, arka dayama bölümü CNC kontrol panelinden kumanda edilmektedir. Akbant Pres; arka dayama işleminde dört yönlü hareket kabiliyetine sahiptir. Bu yeteneği sayesinde bükülecek olan saç levha istenilen şekle kolayca getirilebileceği gibi, ölçülerde de maksimum seviyede hassasiyet gözlemlenir. “Arka dayama” kısmı; karmaşık işlemlere tabi tutulacak parçaları bile kolay ve hızlı bir biçimde işleyecek şekilde ayarlanabilmektedir. Akbant preste uygulanacak olan her nevi işlem; uygulanmadan evvel CNC simülatörde animasyon şeklinde gözlemlenerek sıfır hata ile gerçekleştirilebilir.

Bükme işleminin birçok eksen yardımı ile ve bilgisayar kontrolünde yapılıyor olması; akbant presi operatörünün işini bir hayli kolaylaştırır. Akbant presinde bulunan optik sensörler marifeti ile bükme işlemi hakkında eş zamanlı bilgi sahibi olmak mümkündür.

      “Abkant Presler” mukavemeti yüksek ve rijit yapıda imal edildiğinden dolayı rahat ve güvenli çalışma ortamı sağlarlar. Akbant presten en yüksek verimi almak için, presin tüm gövdesinde “St 44 A1” sınıfında bulunan kaliteli malzemeler kullanılmaktadır.

Akbant presler; form değiştirmeyen gövdesi, mukavim rulmanlarla desteklenmiş mukavemeti yüksek denge mili, stoper sistemi sayesinde azami derecede kaliteli işler çıkarmaya yardımcı olur.

Konvansiyonel tarz Tandem Abkant Presleri, uzun profillerin tek parça halinde bükülmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca ergonomik yapısı sayesinde rutin ve fazla özellik istemeyen bükme işleri için de yeniden dizayn edilir özelliktedir.